Οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι ιστορίες που στην διατύπωσή τους ακολουθούν συγκεκριμένο πρότυπο. Σκοπό έχουν την εξοικείωση του ακροατή με κάποια κοινωνική κατάσταση, κάποιο γεγονός (ευχάριστο ή δυσάρεστο), μέσω των πληροφοριών που διαχειρίζονται με ακριβή και δομημένο τρόπο.

Στόχος είναι το να μεταφέρουν με ακριβή, υπομονετικό και διαβεβαιωτικό τρόπο μηνύματα τα οποία μπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητά από τον ακροατή.

Οι κοινωνικές ιστορίες δεν αποβλέπουν στο να αλλάξουν την συμπεριφορά του ακροατή, ωστόσο συχνά η καλύτερη κατανόηση της κατάστασης από την πλευρά του ακροατή, οδηγεί στην ορθότερη συμπεριφορά.