Η Touch and Say δημιουργήθηκε από την Jill Hicks. Είναι μία μέθοδος μου χρησιμοποιεί ένα σύστημα χειρονομιών όπου η κάθε μία αντιπροσωπεύει ένα φώνημα. Η αναπαράσταση κάθε φωνήματος ενισχύει σημαντικά τη μνήμη καθώς επίσης βελτιώνει και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσματα στην προσχολική και σχολική ηλικία.